.: POLIKLINIKA - MATOC :.

Home DJELATNOSTI medicina rada

Medicina rada Poliklinike Matoc u svojoj djelatnosti pruža:

SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

- Liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti
- Praćenje zdravstvenog stanja radnika
- Preventivne preglede s obzirom na spol, dob i uvjete rada, te pojavu profesionalnih bolesti na radu
- Davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji rada i zaštitnim sredstvima
- Edukacija za pružanje prve pomoći na mjestu rada
- Praćenje pobola s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
- Ergonomski pristup radu
- Zdravstveno prosvjećivanje
- Profesionalna rehabilitacija radnika
- Rad u odborima zaštite na radu

PRAVA S OSNOVNE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

- Primarnu zdravstvenu zaštitu
- Specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu 
- Bolničku zdravstvenu zaštitu
- Pravo na korištenje lijekova
- Pravo na stomatološko-protetsku pomoć
- Pravo na ortopedska i druga pomagala

PREGLEDI ZA PUTOVANJE, BORAVAK I RAD U INOZEMSTVU

PREGLEDE ZA UPIS U SREDNJE, VIŠE I VISOKE ŠKOLE

PREGLEDI I TESTIRANJA SPORTAŠA I REKREATIVACA

PREGLEDI I UVJERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA POSLOVE I AKTIVNOSTI PREMA POSEBNIM PRAVILNICIMA

- Vozača i kandidata za vozače svih kategorija
- Izvanrednih nadzornih pregleda za vozače i kandidate za vozače
- Osoba za držanje ili držanje i nošenje oružja
- Članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti i brodova unutarnje plovidbe
- Zaštitara i privatnih detektiva
- Osoba pri radu s računalom dulje od 4 sata

 

ANKETA

Polikliniku Matoc
 

Naša ponuda

+ Doppler vena
+ Doppler arterija
+ Doppler karotida i vertebralnih arterija
+ UZV dojki
+ UZV abdomena
+ UZV štitnjače
+ UZV srca
+ Audiometrija
+ Spirometrija
+ Ortoreter (pregled vida)
+ EKG
+ Holter - EKG
+ Holter - tlaka
+ videokolposkopija
+ CTG

Laboratorijske pretrage

+ Kompletna krvna slika
+ Sve biokemijske pretrage krvi uključivši određivanje masnoća (holesterol, trigliceridi, HDL, LDL)
+ Hormoni štitnjače - TSH, T3, f-T3, T4, f-T4, spolni - estradiol. testosteron, f-testosteron, progesteron, prolaktin, androstendion, LH, FSH, DHEA-s, SHBG, beta-HCG, PAPP-A
+ Probir - 1. trimestar trudnoće, probir - 2. trimestar trudnoće
+ Tumorski markeri - AFP, CEA, PSA, f-PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4
+ Test na droge
+ Test za trudnoću
+ Test na klamidiju
+ HPV tipizacija